תוכנות לעיבודים סטטיסטים

התוכנות והפתרונות שמספקת חברת אימאג' נט ליצירת דו"חות סטטיסטים היא ע"י הצגת ניתוח של תוצאות הבחינה בצורה מילולית וגרפית קלה וברורה.

התוכנות מקנות יצירה והפקה של דוחות בחתכים שונים לצורך הפקת ציונים, ומידע חיוני למזכירות בניהול רשימות הציונים, ולמרצים ובניתוח הישגי תלמידיהם.

יתרונות ייחודיים של התוכנה :
 • מקנה שליטה בכל פריטי המבחן, תיקון נתונים, הוספת תשובות, ביטול שאלות, קביעת משקל שונה לכל שאלה, שליטה על ציון המעבר וקביעת ציון מקסימלי. יוצרת בנק שאלות ממנו ניתן לברור שאלות מסוימות ולהרכיב בחינה חדשה.
 • מאפשרת בדיקת מבחנים הבנויים בגרסאות שונות.
 • מספקת ססטיסטיקות מפורטות על פי חתכי קבוצות לימוד.
 • מאפשרת יצירת מבחנים איכותיים בעלי נתוני מהימנות ותוקף גבוהים
כלים סטטיסטים
בשלב הראשון של קריאה ובדיקת התשובות נדרשים התפקודים הבאים:

 • בדיקת התוצאות על פי מפתח תשובות נכונות.
 • בדיקת מבחנים עם גרסאות שונות. איחוד הגרסאות לבחינה אחת.
 • איחוד חלקים של בחינה לבחינה אחת (למשל חלק א' על דף תשובות אחד יחד עם חלק ב, ג, על דפי תשובות נוספים).
 • קריאת התשובות בשפה עברית ואנגלית (סימנים שונים וכוון שונה).

כדי שמבחנים ימלאו את מטרתם עליהם לעמוד באמות מידה של איכות מבחנים - מהימנות (דיוק במדידה) ותוקף (המבחנים בודקים ידע אותו הם אמורים לבדוק). כמו כן, מבחנים צריכים להיות אובייקטיביים ושימושיים (מתן התוצאות מיד, בדיקה נוחה, זולה ומהירה).

בדיקת המבחנים המוצעת, מבוססת על קריאה אופטית באמצעות מחשב. בדרך כלל בחינות רב- ברירה הן פשוטות לבדיקה וניתוח סטטיסטי מהסוג הנ"ל.

בדיקת המבחנים המוצעת מספקת מידע בשלשה תחומים:
איכות המבחן (כולו ו\או חלקיו)

המידע על תחום זה מבוסס על חישוב אמינות המבחן (כולו, חלקיו, למשל לפי נושאים שונים). מדד מהימנות, מצביע על המידה שבה המבחן מדויק, עקבי וחף משגיאות מדידה. דהיינו, יש בטחון בציונים שניתנו לנבחנים.

איכות פריטי (=שאלות) המבחן
 • דו"ח ניתוח פריטים - מספק מידע (באחוזים) על פיזור התשובות בין המסיחים השונים.
 • חישוב מידת אבחנה של כל פריט– מדד המשקף את רגישות הפריט (השאלה) להבחין בין רמות הידע של הנבחנים השונים.
 • דו"ח (הסטוגרמה) המתאר את התפלגויות דרגות האבחנה של כל הפריטים במבחן. ככל שמספר רב יותר של פריטים עומדים בקריטריון דרגת אבחנה גבוהה מעיד הדבר על התאמתם למבחן ותורמים לתוקף המבחן כולו.
 • חישוב מידת קושי של הפריט - האחוז מתוך כלל הנבחנים במבחן שהשיב נכונה לפריט.
 • דו"ח (הסטוגרמה) של דרגות הקושי של כל הפריטים.
מידע לגבי הישגי הנבחנים במבחן

חלק מהמידע משרת את הנבחן, חלק את המרצה ו\או ראשי חוגים וועדות ההוראה, וחלק את המזכירות.

הנבחן:

ניתוח הישגים לגבי כל נבחן: באיזה פריטים שגה, כמה פריטים ענה נכון. במידה והמבחן כולל נושאים שונים, ניתן להפיק דו"ח אישי לכל נבחן המפרט את הישגיו בכל נושא. ציון מסכם ומקומו בין הנבחנים.

מזכירות:
רשימות ציוני תלמידים: לפי סדר מספרי הנבחנים, לפי קבוצות סטודנטים בהתאם למספר הנבחן וכן על פי ציונים בסדר יורד

.

מרצים:
ניתוחי הישגים על פי ממדים שונים: מהימנות המבחן, ממוצע, סטיית תקן, תחום הציונים, שעור (ציון) מעבר

.

 • דו"ח מסכם של ציוני הנבחנים – גם תאור גרפי של הישגי הקבוצה כולה או תת- קבוצות (למשל, על פי קבוצות התרגול, נבחנים חוזרים על הבחינה במועד ב'), כך ניתן להשוות בין ההישגים של תת קבוצות הנבחנים.
 • דו"ח תוצאות הבחינה על פי תת-נושאים (מרוכז עבור הקורס בנוסף לפרוט עבור כל נבחן).
 • דו"ח מספרי וגרפי של התפלגות השאלות על פי דרגות הקושי.
 • דו"ח מספרי וגרפי של התפלגות השאלות על פי דרגות אבחנה (טיב השאלות).
 • שעורי המעבר בבחינה כולה (או חישוב חלקי במידה ויש לצרף בחינה נוספת).

לסיכום, כל המידע הזה מסוכם בדו"ח תמציתי מילולי וסטטיסטי המצורף לכל ניתוח מבחן.

Plevinski